top of page

Prosjekter

The big male wild boar (Sus scrofa) in Bavarian Forest National Park .jpg

Villsvinprosjektet

Prosjektet "Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin" skal bidra til å nå målene i den nasjonale handlingsplanen mot villsvin.

Noen eksempler på tidligere prosjekter

Bakkehekkende fugler i jordbrukslandskapet

På oppdrag fra Moss kommune holdt vi høsten 2021 et seminar om bakkehekkende fugler i jordbrukslandskapet, der vi fortalte grunneierne i to landskapsvernområder, Søndre Jeløy og Værne Kloster, om artene man kan finne der og hva man kan gjøre for å hjelpe de.

Image by Daniil Komov
Mønevann.jpg
Forvaltningsplan for edelkreps i Østmarka

På oppdrag fra Leira-Nitelva vannområde utarbeidet vi i samarbeid med NINA høsten 2021 en forvaltningsplan for edelkreps i vannområdet sin del av Østmarka. Vi har tidligere prøvefisket området for edelkreps og tatt vannprøver.

Forvaltningsplan for edelkreps i Østmarka

Prøvefiske etter ål i Haldenvassdraget

På oppdrag fra Haldenvassdraget vannområde prøvefisket vi høsten 2021 etter ål i Haldenvassdraget andre året på rad. Både i 2020 og 2021 var målet å påvise blankål som er på vei ut i havet for å vandre til sine gyteområder i Sargassohavet. Under prøvefisket fikk vi ingen ål, men etter innslag på NRK kontaktet en som jobber i Saugbrugs oss og fortalte at han hvert år får mange ål i vannfiltrene i vanninntaket til fabrikken. Han har i mange år reddet ålen og slipper den ut nedenfor demningene i Tista. I tillegg får vi svar om det finnes ål lenger opp i vassdraget etter miljø-DNA analyser blir gjort ferdig.

20210923_123811.jpg
Image by Karim Sakhibgareev
Prøvefiske etter kreps Hobølvassdraget

På oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken prøvefisket vi høsten 2021 etter kreps i Hobølvassdraget. Det har tidligere vært krepsepestutbrudd i store deler av vassdraget, men ingen har funnet signalkreps enda. Vi fant tynne bestander edelkreps i øvre deler av vassdraget. Kilden til krepsepestutbruddet er fortsatt ukjent da vi ikke fant noen signalkreps lenger ned i vassdraget.

Prøvefiske etter kreps i Mysenelva

På oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken prøvefisket vi høsten 2021 etter kreps i Mysenelva. Tidligere på høsten ble syk og dødende edelkreps fanget under krepsing i Mysenelva, disse ble sendt inn til Mattilsynet og krepsepest ble påvist. Deretter ble vi sendt ut for å prøvefiske etter kreps, for å få oversikt over situasjonen. Nedstrøms et stort vandringshinder i elva fikk vi ingen kreps, der det også hadde blitt påvist krepsepest. Over dette vandringshinderet har edelkrepsen klart seg, vi fikk og slapp ut igjen mengder edelkreps som tydet på en grei bestand.

Image by Dave Hoefler
20210902_162328.jpg
Prøvefiske etter edelkreps i sidevassdrag til Glomma

På oppdrag for Glomma Sør vannomåde prøvefisket vi høsten 2021 etter edelkreps i sidevassdrag til Glomma. Signalkreps ble funnet i Glomma i 2020, derfor trenger forvaltnignen oversikt over gjenværende edelkrepspopulasjoner i sidevassdrag. Vi fanget kun to edelkreps totalt, i to forskjellige sidevassdrag av totalt fire. Neste år vil vi fortsette å prøvefiske andre sidevassdrag hvor det tidligere var kjent at det fantes edelkreps.

Prøvefiske etter edelkreps i Romeriksåsene

På oppdrag fra Leira-Nitelva prøvefisket vi høsten 2021 flere vann og elver i Romeriksåsene etter edelkreps. Dette var påfølgende undersøkelser etter vi i 2020 påviste edelkreps lenger nedstrøms mellom de øverste vannene i skogsområdet og elva Leira. I de høyereliggende vannene fikk vi kun edelkreps i et vann.

kreps i Råsjøen.jpg
20210924_085456.jpg
Prøvefiske etter signalkreps i Rødenessjøen

På oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken prøvefisket vi høsten 2021 Rødenessjøen for signalkreps. Etter vi prøvefisket hele Haldenvassdraget i 2020, og påviste signalkreps fra sørlige del av Rødenessjøen og helt ned til Femsjøen, var det ønske om å undersøke resten av Rødenessjøen nærmere. Vi prøvefisket jevnt rundt hele sjøen, nord for der vi visste det fantes signalkreps, og fant at signalkrepsen kun hadde spredd seg naturlig en kort avstand.

Prøvefiske etter edelkreps i sidevassdrag til Haldenvassdraget

Med tilskudd fra Statsforvalteren i Oslo og Viken begynte vi høsten 2021 arbeidet med å få oversikt over gjenværende edelkrepspopulasjoner i sidevassdrag til Haldenvassdraget. Vi prøvefisket i sjøene sør for Aspern og Femsjøen, blant annet Store Erte. Vi fikk ingen kreps under prøvefisket. Neste år vil vi fortsette dette arbeidet ved å ta vannprøver fra så mange sjøer og elver som mulig, for å analysere for miljø-DNA, og om det påvises edelkreps vil vi prøvefiske med teiner for å kunne estimere bestandsstørrelsen.

20210826_120104.jpg
Image by Brandon
Kartlegging av hønsehaukreir i Vestfjella

Med tilskudd fra Statsforvalteren i Oslo og viken begynte vi våren og sommeren 2021 arbeidet med å få kartlagt hønsehaukreir i skogsområdet Vestfjella, som ligger på grensa mellom Aremark, Rakkestad og Halden kommune. Hønsehauk er en truet art (VU) og kunnskap om arten trengs for å kunne forvalte skogen på en bærekraftig måte. Vi vil fortsette arbeidet med å kartlegge Vestfjella, og utvide dette til å etterhvert få en oversikt over hele indre Østfold. Vi vil informere grunneiere og forvaltningen om eventuelle reir, og informere grunneiere om kompensasjonsordningen for tapte inntekter grunnet hensynet til hønsehaukrer.

Kartlegging av farlige strømstolper for hubro

På oppdrag fra Fredrikstad kommune kartlegget vi våren 2021 farlige strømstolper for hubro i Fredrikstad kommue. Hubroer er svært utsatt for elektrokusjon ved strømstolper grunnet deres størrelse og jaktatferd, hvor de gjerne bruker strømstolper som jaktpost. I nærhet til en kjent hubrolokalitet i kommunen ble spesielt farlige strømstolper mtp. utforming, plassering i terrenget og habitatet rundt, utpekt for prioritering ved tiltak for å redusere elektrokusjonsrisikoen. Fredrikstad kommune vil følge opp kartleggingen med slike tiltak.

Image by C Perret
Image by Mareks Steins
Kartlegging av spillplasser for skogsfugl

På oppdrag fra Fredrikstad kommune kartlegget vi våren 2021 spillplasser for skogsfugl i kommunen. Fredrikstad er en tettbefolket kommune og skogsområdene brukes mye til forskjellige formål. Skogsfugl er både en næringsinteresse og tilstedeværelse er en god indikator på et økosystem i god helse. Flere tiurleiker ble funnet i kommunen, mens ingen orreleiker ble funnet. Kommunen har nå oversikt over tiurleiker i skogsområdene og bruker dette aktivt i skogsforvaltningen.

Kontakt oss om du er interessert i et av våre tidligere prosjekter, om vi har mulighet kan vi oversende rapporter.

bottom of page